Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com
Quick Search:
1.Spatial Distribution Pattern of Birds in the List of Wild Animals Under State Priority Conservation in Sichuan Province
WANG Can1,2, HU Ye1,2, LI Mingming1,2, RAN Jianghong1,2, TANG Ronghua3
[Abstract]    [No Full-Text]
2.Effects of Two Anesthetics on Anesthesia Duration and Hearing in Trachemys scripta elegans
LEI Jinhong, WANG Tongliang, ZHONG Xiangxiang, JIAN Tong, YANG Changyu, SHI Haitao, WANG Jichao
[Abstract]    [No Full-Text]
3.De novo Assembly Transcriptome of Blood in Axis porcinus Reveals Gender Differential Expression Genes
LIU Yun1, LIU Fangyuan1, YU Jianqiu2, NIU Lili2, LIU Xuanzhen2, LI Jing1
[Abstract]    [No Full-Text]
4.Transcriptomic Analysis of Dendrolimus kikuchii at Different Developmental Stages
WANG Yuxiang1, YANG Bin2, WU Peifu1, LENG Tangjian1, QIU Yu1, ZHOU Jielong1,2
[Abstract]    [No Full-Text]
5.Shoaling Behavior of Gobiocypris rarus and the Influence Factors
QIU Ning1,2, LI Wenjing1, XU Chunsen1, YU fandong1, WANG Jianwei1
[Abstract]    [No Full-Text]
6.Analysis of Volatile Components and Screening of Components with Attractive Activity in the Urines of Ochotona curzoniae
QIAO Weijie1, WAN Jun1, GU Guirong1, JIANG Tao2, GA Cuo2, JIN Hong1, HOU Taiping1
[Abstract]    [No Full-Text]
7.Toxicity of Triclosan on Rana omeimontis Tadpoles
LI Xinyu, WEI Shunxin, ZHANG Yujuan, ZHONG Li, XIA Xuemei, FENG Junning, LIU Qi, YUAN Jie, CHEN Fengyi, TANG Jiaxing, CHEN Guiying
[Abstract]    [No Full-Text]
8.Two New Recorded Species of Scolytus Geoffroy, 1762 from China (Curculionidae: Scolytinae)
CAO Yufeng1, ZHANG Ling2, LIAO Song1, LI Ting1, YU Guangyu1, LI Jiazeng1, XU Ye1, WANG Jianguo1
[Abstract]    [No Full-Text]
9.Comparative Study of the 10 Pilot Areas for National Park System in China
ZHANG Xingshuo1,2, ZHOU Daqing1, XING Yuan1
[Abstract]    [No Full-Text]
10.Seasonal Variation Characteristics of Fish Community Structure in the Laibin Section of Xijiang River
FENG Jie1, WU Zhiqiang1,2, HUANG Liangliang1,2,3, GAO Minghui4, HE Jiayang1, WANG Yifei1, LI Mingsi1
[Abstract]    [No Full-Text]
11.Advances in Gut Microbiota Diversity and Ecological Adaptation of Wild Birds
MO Qiying, LI Mingxuan, ZHOU Yifan, LIU Ling, ZHANG Xuelian, ZHANG Wanting, WU Hong, ZHAO Dapeng
[Abstract]    [No Full-Text]
12.Application of Molecular Genetic Information in Animal Feces
WANG Xiaoqi, DUAN Ziyuan
[Abstract]    [No Full-Text]
CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3