Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2002年第21卷第4期

1.Study on Blood Cell of Bufo gargarizans

GUO Xian-guang, ZHANG Yao-guang, WANG Zhi-jian, ZHANG Xian-fang

[Abstract]    [Download]

2.Birds Diversity Before and After the Construction of Ertan Reservoir

ZHOU Cai-quan1, YU Zhi-wei1, LI Cao1, LIU Hao1, Martin Williams2, Ceoff Carey3

[Abstract]    [Download]

3.Squirrel Monkey (Saimiri sciureus) Behavior Time Budget Under Artificial Breeding Environment

WU Wei1, WANG Xiao-ming1, HE Li-jun1, ZHANG Ke-jia1, XU Jian-zhong2, SHEN Zhi-guo2

[Abstract]    [Download]

5.Genetic Analysis of Microsatellite Loci in Two Miniature Pig Breeds

NIU Rong1, SHANG Hai-tao1, HUANG Zhong-bo1, WEI Hong1, GAN Shi-xiang2, WANG Ai-de3

[Abstract]    [Download]

7.Record of Collection of Gamasid in Sichuan

MA Li-ming, WANG Shen-rong

[Abstract]    [Download]

10.Comparative Study on Ecology of Two Common Species of Eremias

ZOU Shou-chang, FENG Yao-qiong, CHEN Cai-fa, SUN Jian-mei

[Abstract]    [Download]

11.Karyotype and Ag-NORs of Hemidactylus bowringii

PANG Qi-ping1, YE Ying1, MO Xiao-ming2

[Abstract]    [Download]

14.An investigation Report on Wild Mammal Resources in Huaying Mountain, Sichuan

HU Jie1, LI Yan-hong1, DUAN Biao2, DENG Qi-xiang1

[Abstract]    [Download]

15.Analysis on Tooth Section Experiments for Identification of Beast’s Age

ZHU Jing, YANG Li, TANG Ni, HAN Lian-xian, JIANG Bin

[Abstract]    [Download]

18.Impact of Process and Storage on Quality of Pelletized Feed

LIU Xue-xu1, DING Yun-ping2, YANG Wen1

[Abstract]    [Download]

19.Modified Method of Thoracic Part Epidural Block Anesthesia in Rabbits

ZHENG Wei-ping1, GAO Jin2, LI Xiao-jun1, GAO Li-jia1, DENG Hua-yu1

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3