Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2004年第23卷第4期

1.Two New Species of Alluaudomyia (Diptera: Ceratopogonidae) from Xizang AR, China

ZHANG You-zhi1, XUE Qun-li1, DENG Cheng-yu1, YU Yi-xin2

[Abstract]    [Download]

6.Study on Relative Fatness of Anourosorex squamipes in Winter

LIAO Wen-bo1, LIU Tao2, LIU Ya-bing1, WU Pan-wen1, ZHANG Jin-qi1, HU Jin-chu1

[Abstract]    [Download]

10.Two New Records of Pentatomidae Insects in Ningxia

BU Yun1, ZHENG Zhe-min1, ZHAO Peng-peng2

[Abstract]    [Download]

12.Morphology of Digestive System of Milvus migrans

ZHOU Ju-ping, GUO Yan-shu, MI Zhi-ping, HU Jin-chu

[Abstract]    [Download]

14.Home Range and Habitat Characteristics of Blood Pheasant in Summer

JIA Chen-xi1,2, ZHENG Guang-mei2, ZHOU Xiao-ping3, ZHANG He-min3

[Abstract]    [Download]

16.Analysis on Karyotype of Gorsachius magnificus

HU Qi-ping1, ZHOU Fang2, YUAN Zhi-gang1

[Abstract]    [Download]

17.Diversity of Birds in Chenhu Lake Nature Reserve

CAO Guo-bin1, ZHU Zhao-quan1, HU Hong-xing2, WEN An-liang1, GE Ji-wen1, LUO Li-fang3, LIANG Shi-zhon

[Abstract]    [Download]

18.Oestrus, Ovulation and Pregnancy Effect of Giant Panda Induced by Exogenous Hormone

LI De-sheng, WANG Peng-yan, ZHANG He-min, ZHANG Gui-quan, WEI Rong-ping, HUANG Yan, ZHOU Xiao-ping

[Abstract]    [Download]

20.Component Analysis of Proteins in Egg White

ZHU Qi-zhong, ZHANG Fa-zhong

[Abstract]    [Download]

22.Research Advances and Developing Prospect of Bombyx mori Bioreactor

WANG Chang-he, JIANG Ping, CAO Lin, GUO Cong*

[Abstract]    [Download]

23.Current Status on Phylogenesis Evolution Study of Sturgeons

CHEN Jin-ping1,2, SUN Da-jiang1, ZHANG Shu-yi2, WU Wen-hua1

[Abstract]    [Download]

29.Research Advances on Hog Cholera Vaccines

HAN He-xiang1, YIN Ai1, FENG Chao-xing2, WEN Xin-tian2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3