Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2008年第27卷第2期

4.Spartial Niche and Interspecific Relationships of Ardeidae Birds in Nanchong Taihe Little Egret Nature Reserve

WANG Wei-kui, ZHOU Cai-quan, LONG Shuai, YANG Wen-zhong, LIU Yan-de, HU Jin-chu

[Abstract]    [Download]

6.Feeding Time Budgets of Musk Deer (Moschus berezovskii) Fawns During Lactation

XU Zheng-qiang1,2, JIANG Hai-rui1, LU Hou-ji1, XU Hong-fa1

[Abstract]    [Download]

7.Diet and Time Budget of Hoolock Gibbon (Hoolock hoolock) at Nankang, Gaoligongshan Mountains in Spring

ZHANG Xing-yong1, WU Jian-pu1, ZHOU Wei1*, LIN Ru-Tao2, LI Jia-hong2

[Abstract]    [Download]

8.Seasonal Changes of Reproductive Physiology in Female Rhesus Monkey in Chongqing

DU Yong-hong, LAI Guo-qi, ZOU Jian-zhong, XIONG Zheng-ai, WANG Zhi-biao

[Abstract]    [Download]

12.cDNA Cloning and Sequences Analysis of RPS15 from Giant Panda

LUO Xiao-yan 1, HU Jin-chu2, HOU Wan-ru 2*

[Abstract]    [Download]

14.Histology of Telencephalon of Adult and Subadult Onychodactylus fischeris

WANG Huan-huan, LI Li-yan, WANG Li-wen*, LIANG Chuan-cheng

[Abstract]    [Download]

15.A Skeletochronological Method for Amphibians

CHEN Gui-ying1. 2, LI Wei1, LIU Jiong-yu2, ZHENG Zhong-hua2, XIE Feng2

[Abstract]    [Download]

18.Karyotype of Hynobius guabangshanensis (Urodela: Hynobiidae)?

XIONG Jian-li1, QING Li-yan2,3, ZENG Xiao-mao2※, ZHAO Er-mi1,2※

[Abstract]    [Download]

21.Opisthotropis cheni——A New Snake Record to Guangdong

GUO Peng1,PENG Hua-gui2, GU He-xiang3

[Abstract]    [Download]

22.Studies on Trematodes of the family Plagiorchidae from Henan

MA Jin-you,PENG Wen-feng,CHEN Xian-ting

[Abstract]    [Download]

24.Record of Moths in Nanchong City of Sichuan Province

HOU Yong , ZHENG Huan, ZHENG Fa-ke*

[Abstract]    [Download]

28.Investigation of Summer Birds and Diversity in East Dongting Lake

LI Li-ping1,3, ZHONG Fu-sheng2, WANG De-liang3

[Abstract]    [Download]

29.Mammalian Fauna of Anxi Extra-arid Desert National Nature Reserve

ZHANG Jiao 1, LIU Nai-fa1, HUANG Zu-hao2, ZHANG Li-xun 1

[Abstract]    [Download]

30.Preliminary Study on Vocal Communication Behavior of South China Sika Deers

FU Yi-qiang1,2, HU Jin-chu2, ZHU Huan-bing3, LIU Wu-hua3, WANG Ye-sheng3

[Abstract]    [Download]

33.Temporal and Spatial Expression Pattern of Tenascin-r in Zebrafish Early Development

GONG Chun-hua1,2, LI Jun3, QIN Yu-ming1, ZHAO Qing-shun2, WANG Da-wei1

[Abstract]    [Download]

37.Infection of ENU to Male C57BL/6J’s testicle

MAO Hui-hua1,3, SU Yu-wen1, YIN Jun1, SHENG Ning1, CHENG Bing1, XUE Zheng-feng1, WU Bao-jin1,2﹡, LI

[Abstract]    [Download]

38.Establishment of Propafenone-induced Acute Heart Failure in Rat

ZHANG Hong 1, PENG Cheng 2*, ZHAN Hai-xia 2, YU Cheng-hao 2

[Abstract]    [Download]

40.DNA Barcoding IdentificationⅠ. Research Progress and Applied Perspective of DNA Barcoding

MO Bang-hui 1; QU Li2,4; HAN Song2; HE Jiang-wei2; ZHAO Ming 3; ZENG Xiao-mao3,*

[Abstract]    [Download]

41.The Structure and Function of Androgen Receptor

HUANG Bao-feng*, LIU Zhi-hao, WU Feng-rui, WANG De-shou**

[Abstract]    [Download]

42.Advance in Cross-species Amplification of Microsatellites in Avian

CAO Lu-sha, ZHOU Xin, YUE Bi-song, LI Jing*

[Abstract]    [Download]

43.Advances in Pathogen Biology of Heartworm Disease

HUANG Hong-song1, YANG Guang-you1, WANG Cheng-dong2, YANG Zhi2

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3