Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2010年第29卷第1期

5.Annual Reproduction Comparison and Analysis of Chinhai Salamander (Echinotriton chinhaiensis) Ruiyansi Population

LIU Chang1, XIE Feng1*, JIANG Jian-ping1, ZHENG Zhong-hua1, LIU Xin-tai2, LIU Yi3, WU Miao-fei3

[Abstract]    [Download]

8.Observation of the Morphology of Pissodes yunnanesis

YANG Yan1,2, YANG Mao-fa1*, YANG Zai-hua1, WANG Chao-ying2, HUANG Ji-yong3, YU Jin-yong4

[Abstract]    [Download]

11.Establishment of A Mouse Tuberculosis Model for Mycobacterium tuberculosis Intranasal Infection

YANG Chun1,3, HE Yong-lin1,3, XU Lei1,3, ZHANG Li2, YI Zheng-jun2, LI Na2, WANG Yu-wei2

[Abstract]    [Download]

13.Study on the Skeletal System of Paramesotriton zhijinensis (Caudata:Salamandridae)

LI Song, TIAN Ying-zhou*, XIONG Rong-chuan, CHEN Hong

[Abstract]    [Download]

16.Annual Variation in Ovarian Microstructure of Zaocys dhumnades

ZHAO Cai-hong1,3, LIU Chang-yan2, LIANG Gang1*

[Abstract]    [Download]

17.Some Reproductive Characteristics of Varanus bengalensis in Captivity

XU Zheng-qiang1,YUAN Yao-hua1,CHEN Zhi-bing1,ZHENG Wei1,CHEN Jun1, WU Wei-chun1,SHEN Yi-xuan2

[Abstract]    [Download]

18.Preliminary Study on Japalura batangensi Hibernation

DENG Li1, WANG Jiao1, LIU Xin-lin1, WANG Yu1, XU Cai1, HUANG Qiong1, WANG Yu1,2*

[Abstract]    [Download]

19.Ultrasound Scanning of Follicles and Eggs in the Four Eye-spotted Turtle, Sacalia quadriocellata

HU Mao-gui1, HE Bin1, MA Yong-gang1, FU Li-rong1, HONG Mei-ling1, Wang Ji-chao1, ZENG Ping-qing1, SH

[Abstract]    [Download]

20.Distribution Pattern of Snakes in Western Shandong Province

JIA Shao-bo1, JIA Lu2, YAN Hua-chao1, ZHANG Jin-bao1, WANG Chun-ming1, CHENG Bo1, MIAO Xiu-lian1

[Abstract]    [Download]

21.Observations of the Reared Caecilian, Ichthyophis bannanica

LI Gui-fen1, BEI Yong-jian1, TAN Yong-jun2, MENG Shao-quan1, XIE Wen-hai1, LI Jia-zhou1

[Abstract]    [Download]

23.Analysis of the Morphological Differences on Six Populations of Monochamus alternatus Hope from Yunnan

FU Da-ying1, RUI Rong-ju2, HU Shao-ji1, YE Hui1*, LI Zu-qin3, ZHOU Ping-yang4

[Abstract]    [Download]

24.Macao Birds Count Report

GUAN Guan-xun 1, LEUNG Chee-va(LEUNG Va)2*, KOWK Han-kai3, SO Samson4

[Abstract]    [Download]

26.Observations on the Habits of Mergus squamatus in Winter

SHAO Ming-qin1, DAI Nian-hua2, GUO Ying-rong3, GAN Wen-liang1, TONG Li-fang4, TONG Jian-wen1, ZHAO S

[Abstract]    [Download]

27.Research on Migratory Behavior of Grus grus in Autumn

ZHANG Xi-ming1, MA You-jun1, HE Bai-suo1, LI Xiao-min2

[Abstract]    [Download]

29.Determination of Blood Cell and Biochemical Indices on the Captive Hog Deer

DENG Jia-bo, YU Jian-qiu*, NIU Li-li, WANG Qiang, LIU Xuan-zhen

[Abstract]    [Download]

30.Research on the Animal Model of Hepatic Fibrosis

ZHOU Xian, LIU Yi, XIA Guo-dong, SHAO Ze-yong*

[Abstract]    [Download]

34.Primary Research on Breeding Methods of Dactylopius coccus

LAI Wei-min1, YANG Guang-you1*, WANG Jin-ming2

[Abstract]    [Download]

36.Investigation on Amphibian and Reptile Resources of Xingdoushan National Nature Reserve in Hubei

LI Shen-bin1, SU Zhen-lin1, TONG Ping2, LIU Guo-yue3, LIU Xu-sheng1, DAI Zong-xing1*

[Abstract]    [Download]

37.Biodiversity and Conservation of Amphibians in Laojunshan Nature Reserve, Henan Province

LI Lei1, ZHANG Jian-she2, CHEN Xiao-hong1*, WANG Li1, TAO Juan1

[Abstract]    [Download]

38.Amphibians and Reptiles on Weizhou Island Bird Nature Reserve

LI Yi-lin1, ZHOU Fang 1*, DU Yin1, SHU Xiao-lian 2, PANG Wan-wei3

[Abstract]    [Download]

40.Progress in the Biogeography of Phrynocephalus (Agamidae)

LI Jun1, 2,GUO Xian-guang1,WANG Yue-zhao1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3