Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2022年第41卷第2期

1.Preliminary Study on miRNAs in Pancreatic Tissue Between Early Childhood Giant Pandas and Adults

YANG Miao1#, SUN Jie1#, SHEN Fujun2, LING Shanshan3, WU Honglin3, ZHANG Liang2, HOU Rong2, HUANG Yan3, YUE Bisong1, ZHANG Xiuyue1*

[Abstract]    [Download]    [HTML Full-Text]

2.Association Between Resting Metabolic Rate and Energetically-Expensive Organ Size in Bufo gargarizans

YANG Qiao1,2, TAN Song1,2, ZHANG Yuechan1,2, FU Jinzhong1,3, CHEN Jingfeng1*

[Abstract]    [Download]

3.Effects of Social Isolation on Anxiety Level and Neural Activities in Mice

LIU Yansu1#, YANG Jing2#, FAN Yanzhu2, SHEN Di2, SUN Ruolei2, NIU Wenjun2, FANG Guangzhan2*

[Abstract]    [Download]

7.Activity Rhythm Analysis of Sympatric Elaphodus cephalophus and Muntiacus reevesi Based on Camera-Traps in the Fanjingshan Mountains

XIE Bo1, WANG Cheng1, FAN Han1, MENG Bingshun1, HU Canshi1, LI Haibo2, LI Jiaqi3, SU Haijun1, ZHANG Mingming1*

[Abstract]    [Download]

9.Mammal Diversity in the Miyaluo Nature Reserve, Sichuan

YIN Xudong1,2, HE Xingcheng1,2, LI Dongrui1,2, RAN Jianghong1,2*, PENG Yonghong3, LYU Xu3

[Abstract]    [Download]

10.Preliminary Survey of Bird and Mammal Diversities Using Camera Traps in the Jinfoshan National Nature Reserve

WANG Peijin1,2, HUANG Kai1,2, FANG Haocun1,2, YUAN Xudong3, LI Jiaqi4, WAN Yaqiong4, XIA Wancai1,2, ZHOU Hongyan3, FEI Hanlan1,2, LI Dayong1,2*

[Abstract]    [Download]

11.Bird Diversity in Ganluo County, Sichuan

CHENG Yuwen1,2, MULIU Liha3, WANG Yan1,2, DONG Zhehan1,2, LI Xu3, LI Guojin3, HE Xingcheng1,2, ZHANG Shangmingyu1,2, WU Yongjie1,2*

[Abstract]    [Download]

13.A Review on Nest Site Selection of Galliformes

XIE Fan1, LI Changlin2, LU Bigeng1, YANG Kong1, YANG Nan1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3