Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2021年第40卷第6期

1.Cloning, Prokaryotic Expression and Enzymatic Properties of Ldha Gene from Rattus tanezumi

NI Yufang1, ZHANG Shujun1, FANG Tianxing2, WAN Jun1, CHEN Jie1, ZENG Fancai1*

[Abstract]    [Download]

2.Metabolomics of Xiphophorus helleri Liver Under Starvation Stress

ZHANG Yankun1, YANG Bingkun1, LI Hangyu1, HU Linyong2, ZHAO Xinquan2, XU Shixiao2, SUN Ping1*

[Abstract]    [Download]

3.Enhancing the Mutative Efficiency of CRISPR/Cas9 System by Optimizing the sgRNA Sequences in Zebrafish

LYU Shuangjuan, SHU Linjuan, LIN Qiyan, LI Siying, LI Danning, XIAO Yue, MO Xianming*

[Abstract]    [Download]

4.Study on Group Behavior of Cervus elaphus alashanicus in Helan Mountains Based on Infrared Cameras

ZHANG Nan1, LIU Peng2, LI Zongzhi1, MENG Dehuai1, TENG Liwei1,3, LIU Zhensheng1,3*

[Abstract]    [Download]

5.A Genetic Diversity Study Based on Microsatellite and Mitochondria of Forest Musk Deer in the Baishuihe National Nature Reserve, Sichuan

HU Daming1#, HOU Zhenzhen2#, DENG Chengmin1, CHEN Xu1, WU Jie3, CHEN Lei2, CHEN Qin2, YUE Bisong2, ZHANG Xiuyue2*

[Abstract]    [Download]

6.Difference Between Light Trapping and Observation in Nocturnal Migrating Bird Community Research: A Case Study of Niaodiaoshan, Yunnan

GAN Ximiao1,2,3,4, WANG Rongxing1,2,3,4, LI Dongmei1,2,3,4, ZENG Zhi1,2,3,4, TAN Kun1,2,3,4*, ZHANG Shuxia1,2,3,4*

[Abstract]    [Download]

7.Nidirana mangveni, A New Amphibian Record in Jiangxi Province

CHENG Lin1, ZENG Zhaochi2,3, LYU Zhitong2, GUO Hongxing1, WANG Yingyong2*, CHENG Songlin1*, ZENG Lijian1

[Abstract]    [Download]

9.New Records of Butterflies from China (Lepidoptera: Papilionoidea): Two Genera, Eleven Species and Two Subspecies

ZHANG Huihong1, ZHU Jianqing2, LIU Wanlu3, JIANG Zhuoheng4, XU Yan5, HU Shaoji6,7*

[Abstract]    [Download]

12.Discovery of Murina chrysochaetes Outside Its Type Locality: New Records from Guangdong, Yunnan and Sichuan Provinces, China

ZHONG Weiling1, ZHANG Xin1, WU Yi1, JIANG Xuelong2, SHI Hongyan3, LI Feng1, CHEN Bocheng1, ZHOU Quan1*, YU Wenhua1*

[Abstract]    [Download]

13.Diversity and Conservation of Snakes in the Jiulianshan National Nature Reserve, Jiangxi

WU Xiaogang1,2, CHEN Yanji1, GUO Yinjun2,3, WANG Weibo1, LU Qingbin1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3