Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第5期

1.Revised Distributions of Some Species in the Genus Diploderma (Reptilia: Agamidae) in China

WANG Kai1,2#, REN Jinlong3,4#, JIANG Ke1, WU Jiawei5,6, YANG Chunhua1, XU Huiming7, MESSANGER Kevin8, LEI Kaiming9, YU Huiliang10, YANG Jingyuan10, SILER D. Cameron2, LI Jiatang3*, CHE Jing1*

[Abstract]    [Download]

2.Two New Amphibian Records Polypedates impresus and Polypedates braueri in Guizhou Province

XIAO Ning1, LUO Qinghua2, LUO Tao2, WEI Fang3, ZENG Yajun4*

[Abstract]    [Download]

3.Association Analysis of Polymorphism of MC1R Gene with Recessive Yellow-Coated Color in Cavia porcellus

LAI Weining1, KANG Jianhong1, YU Feng1, HU Mingyue1, YAN Shouqing1, ZHU Wanju2*

[Abstract]    [Download]

5.Analysis of Endogenous Retroviruses in Sichuan Partridge's Genome

ZHENG Shuai1, ZHOU Chuang1, FAN Zhenxin1, LI Jing1, YUE Bisong1, MENG Yang1,2*

[Abstract]    [Download]

6.Study on the Relationship Between Host Preference and Cutting Branch Behaviors of Mechorhis ursulus Roelofs

LI Wei1#, ZHAO Qianqian1#, ZHANG Zhiying1*, LI Yuhui2, GE Jia3, HU Shaoji4

[Abstract]    [Download]

7.Analysis on the Variation of Diurnal Wintering Behaviors of Adult and Juvenile Cygnus cygnus in the Sanmenxia Wetland

DENG Dajun1,2#, JIA Ru1#, MENG Weiyue1, LI Shuhong3, RU Wendong4, GAO Ruyi4, LI Yunfeng4, JI Zhihong5, ZHANG Guogang1*, LU Jun1

[Abstract]    [Download]

8.Effects of Weather Conditions on the Activity of Translocated Giant Pandas

ZHU Hongmin1,2, YANG Biao1, HE Ke1, QING Jing1, ZHANG Zejun1, DAI Qiang2*, ZHANG Kan3, TANG Bo3, GU Xiaodong4, YANG Xuyu4, HUANG Yan5, LI Desheng5, ZHANG Hemin5, YANG Zhisong1*

[Abstract]    [Download]

9.A Preliminary Study of Density Effects on the Growth and Survival Rate of Bombina maxima Tadpoles

YAO Chongxue, WANG Fang, WANG Zhihong, LYV Ting, LIU Yu, XIAO Jian, CHEN Mingyong*

[Abstract]    [Download]

11.A New Species of Aphycus (Hymenoptera: Encyrtidae) from China

CHEN Xu1, HE Shuhui1, SONG Ziqiang1, LI Hongliang2, ZHANG Yanzhou2*

[Abstract]    [Download]

12.Descriptions of Two New Records of Noctuidae (Lepidoptera) from Xinjiang Uygur Autonomous Region

FENG Botao, WANG Shaoshan, WANG Peiling, HE Yuying, CHEN Liusheng*

[Abstract]    [Download]

13.Habitat Selection Research of Lophura nycthemera Using Infrared-Triggered Camera Technology

YOU Weiyun1, GAO Xin1, MEI Aijun2, XU Weinan2, ZHANG Xianfu1, LU Qingbin1*

[Abstract]    [Download]

14.Avian Community Structure and Fauna Characteristics in the Xuebaoding National Nature Reserve, Sichuan

YANG Nan1#, MA Dongyuan2#, WU Yong3, PANG Dehong3, ZHAO Ding3, LI Changlin3, TAO Yi3, ZHE Yue3, YANG Kong1, LIU Wei4*

[Abstract]    [Download]

15.A Study on the Relationship Between Bird Strike Risk and Bird Community in Chengdu Shuangliu International Airport

ZHANG Qiongyue1, HE Meixiang1, ZHAO Xiaoying2, HE Xingcheng1, DOU Liang1, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

17.Improving the Skeletal Muscle Contraction Experiment in Physiology Course by Using Simulated Weightless Mice

BAO Keyao1, ZHOU Xiaohui1, SUN Yize1, MA Jiying1, DANG Kai2, CHANG Hui1, WANG Huiping1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3