Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2019年第38卷第1期

1.Comparison of Gut Microbiome in Macaca thibetana Between Mount Emei and Mount Huangshan

ZHAI Zihao1, SONG Yang1, WANG Junyin2, ZHANG Kejun2, SUN Binghua3*, LI Jing1*

[Abstract]    [Download]

3.Genetic Diversity of Acanthochiton rubrolineatus in the Bohai Rim

WANG Ruxiao, LI Yuanyuan, LIU Chuanlin, DU Wenxiao, HOU Jianhai, YAO Wenjun, ZHANG Junkai, ZHANG Yunfa, WANG Yu, QU Jiangyong*

[Abstract]    [Download]

4.Application of Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay of Pseudomonas aeruginosa in Microbial Control of Laboratory Mice

XIANG Qin1, WANG Huijuan1,2, LIU Yang1, WU Yue3, CAO Min1, LAI Guoqi1, HE Mingzhong1*

[Abstract]    [Download]

6.Preliminary Research of microRNA in Periplaneta americana

BAO Zheng1, YANG Mingyu2, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1,2,3, FAN Zhenxin1*

[Abstract]    [Download]

7.Twenty-Five Microsatellite Loci of Ailurus fulgens Identified by Genome Survey

YANG Ailin1,2, XIE Junjin1, SHEN Fujun1, ZHANG Wenping1, HOU Rong1, ZHANG Zhihe1, ZHANG Liang1*

[Abstract]    [Download]

9.Analysis on the Feeding Habits of Saurogobio dabryi in Different Reaches of Jialing River

LYU Zhenyu1, ZENG Yu1*, XIONG Xiaoqin1*, LIU Yuying1, ZHANG Chen1, PENG Yan1, TANG Junfeng1, CHENG Lei2, YU Danli3

[Abstract]    [Download]

10.Growth and Development Differences of Panda Cubs Raised by Different Methods in Shanghai and Ya'an

CHU Qingpo1, YU Jinhua1, SUN Qiang1, XU Chunzhong1, XIE Chunyu1, MIN Yingguo1, JIN Xiaojun1, ZENG Wen2, LI Dehong2, WU Feng1*

[Abstract]    [Download]

11.Analysis of Amino Acids and Vitamins in Medicinal Periplaneta americana

WANG Luxuan1, GONG Rongyan1, ZENG Chenjuan2, DING Xianping1*

[Abstract]    [Download]

12.Monitoring of Wildlife Crossing Structures Along Beijing-Xinjiang Expressway (Linbai Section)

LI Lingbei1,2, WANG Yun2*, GUAN Lei2, ZHU Guanghe3, LI Na3, KONG Yaping2, ZHU Hongqiang1*

[Abstract]    [Download]

13.Infrared Camera Survey on the Diversity of Mammals and Birds in Qianfoshan National Nature Reserve, Sichuan

JIANG Zhongjun1, YE Xinchu2, HU Jiayun1, YANG Biao3*, LI Shengqiang4*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3