Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2018年第37卷第3期

1.Daily Activity Pattern of Lophophorus lhuysii during Spring and Summer in Xiaozhaizigou National Nature Reserve, Sichuan

CHEN Juncheng1, HE Fei2, PENG Bo2, YU Xiang1,3, WU Yongjie1*, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

5.Ailuropoda melanoleuca Olfactory Communication Locations Suitability Assessment in Xiaozhaizigou National Nature Reserve Based on MaxEnt Modeling

LI Yunxi1*, ZHAO Jun2, LI Gang3, HE Fei2, PENG Bo2, LIU Fuwen4, ZHU Yundong2, CHEN Youping5, TU Zhengbin1

[Abstract]    [Download]

6.Genetic Diversity of Offsprings Derived from Wild and Cultivated Populations of Macaca thibetana

NIU Lihong1, ZHOU Liang1, YANG Fan1, WU Aiming1, FU Guoqiang1, HOU Linlin1, LI Xiao2, DOU Kefeng2, CHEN Hui1, ZHANG Xinshang1*

[Abstract]    [Download]

7.Research on the Relationship Between Digit Ratio and Social Hierarchy or Behavior in Macaca fascicularis Colony Lacking Fertility

LI Wei1,2, YANG Xun1,2, QU Chaohua1,2, WU Qingyuan1,2, ZHANG Jianguo1,2, ZHANG Hanping1,2, LIU Shigang3, ZHOU Chanjuan2, XIE Peng1,2*

[Abstract]    [Download]

9.The Morphology Description of the Larval Emeia pseudosauteri at Different Instars

CHEN Shenzhi1, LU Congcong2, CAO Chengquan2*, TONG Chao2, YE Chao3

[Abstract]    [Download]

11.Seasonal Diet Analysis of Naemorhedus griseus in Saihanwula National Nature Reserve

TANG Shupei1, JIANG Xiuli2, WANG Xiaoling2, HONG Meijing2, MENGHE Dalai2, CHEN Chen1, HAN Yingying1, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

13.Diversity and Distribution of Amphibians in Micangshan National Nature Reserve, Sichuan

LUO Yi1, JIN Long1, ZHONG Maojun1, YIN Qingxiao2, SHI Qingmao2, ZHANG Shipeng2, ZHANG Rong2, LIAO Wenbo3*

[Abstract]    [Download]

14.Study on Spider Fauna of Langshan National Geopark, Hunan (Arachnida: Araneae)

HE Bingyan, CHEN Zhuoer, XU Xiang, YIN Haiqiang*

[Abstract]    [Download]

15.A Review of Habitat Environment and Survival Strategy of Subterranean Rodents

TIAN Yongliang1,2, JIANG Yongmei1, WANG Guizhen1, LIU Li1, WANG Ting1, LIU Li1, HUA Limin1*

[Abstract]    [Download]

16.Research Development of Animal Cognition Based on P300

ZHANG Xiaoqin1, XIAN Xuemei1, FANG Guangzhan2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3