Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2017年第36卷第4期

3.Population Ecological Genetics of Patelloida pygmaea Based on Mitochondrial 16S rRNA Fragment Sequences in the Bohai Sea

SHI Boyang1, LI Yuanyuan1, WANG Ruxiao1, QU Jiangyong1,2*, GUO Chenghua1*, LIU Chuanlin1, HOU Jianhai1, FANG Hui1

[Abstract]    [Download]

4.Foraging Behavior and Food Resources of Wintering Grus monacha in China

JIAO Shengwu1,2, JIANG Keyi1, ZUO Aojie2, WU Ming1, LEI Guangchun2*, ZHOU Yan3

[Abstract]    [Download]

5.Regulatory Molecular Mechanism of Periplaneta americana Extracts on Wound Healing Using RNA-seq

CHEN Jiasong1,2,3, CHEN Feng1,2,3, PENG Rui1,2,3, GENG Funeng3*, ZOU Fangdong1,2,3*

[Abstract]    [Download]

7.Ethogram and PAE Coding System of Rostratula benghalensis in Breeding Period

WANG Chaobin1#, HUANG Yan2#, DONG Xin2, LI Jianguo1,2*, ZHOU Caiquan2*

[Abstract]    [Download]

8.Distribution Regularity of Microsatellites in Moschus berezovskii Genome

LU Ting1#, WANG Chen1#, DU Chao1, LIU Shu2, SHEN Yongmei2, ZHANG Xiuyue1, YUE Bisong1*

[Abstract]    [Download]

11.New Record of Murina feae in Guangdong and Jiangxi Provinces, China

WU Mengliu1, WAN Yilin1, CHEN Zixi1, ZHANG Changyou2, YE Fuhua2, WANG Xiaoyun1, GUO Weijian1, YU Wenhua1, LI Yuc

[Abstract]    [Download]

14.Comparative Research of Fly Species from Three Main Producing Areas of Camelus bactrianus in Inner Mongolia

ZHAO Zhiguo1,2, YANG Xiaoye1*, YANG Lianru1, GU Wei1, WANG Rui1, ZHANG Wei1, ZHANG Xiaodong3, CHENG Hanbo4, QIN

[Abstract]    [Download]

15.Activity Patterns of Mammals in Beijing Songshan National Nature Reserve

ZHANG Yuansheng1, JIANG Jian2, JIANG Wanjie2, WANG Dan2, FAN Yaqian2, TANG Xiaoming1, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

16.Diversity and Distribution of Amphibians and Reptiles in Buergen Beaver National Nature Reserve, Xinjiang

WU Bing1,2, CHU Wenwen2,3, ZHEN Rong1,2, DUAN Xiaonan2,4, FENG Jin2,4, CHEN Gang2, CHU Hongjun1,2,4*

[Abstract]    [Download]

17.Review and Discussion of the Distribution of Some Uncertain Snake Species in Beijing and Its Adjacent Areas

ZHANG Bo1, MA Liang2,3, LI Shuran2,3, WANG Yang2,3, SHI Jingsong3,4*, SUN Baojun2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3