Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第6期

1.Species Delimitation of Amolops kangtingensis

ZHANG Chaohua1,2, YUAN Siqi1, XIA Yun1, ZENG Xiaomao1*

[Abstract]    [Download]

3.Behavioural Changes and Activity Rhythms of Giant Pandas during the Gestation Period

PAN Zaiyang1,2, XIANG Zuofu1*, CHEN Chao2, CHEN Peng2, HOU Rong2, ZHANG Zhihe2, GU Xiaodong3, QI Dunwu2*

[Abstract]    [Download]

4.A Study on the Habitat Preference of Sousa chinensis in Pearl River Estuary Based on the Generalized Additive Models

ZHANG Xiyang1, NING Xi1,2, MO Yaqian1, GUI Duan1, LIU Jianchang3, CHEN Hongying2, WU Yuping1*

[Abstract]    [Download]

7.Influence of Food Abundance on Distinguishing and Dispersing of Insect-infested Quercus glandulifera Seeds by Rodents

HOU Xiang1, ZHANG Bo2, CHEN Xiaoning1, WANG Jing1, CHEN Yajuan2, CHANG Gang1*

[Abstract]    [Download]

9.Sexual Dimorphism of Phrynocephalus helioscopus

XU Feng, LIAO Haohong, YANG Weikang*

[Abstract]    [Download]

13.Analysis of SDS-PAGE on Serum and Surface Mucus from Four Fishes

ZHANG Ting, SHI Jinrong, ZHAO Tiantian, SONG Ke, XIE Chongyou, YUE Xingjian*

[Abstract]    [Download]

14.Effects of Electronarcosis on the Behavior and Blood Biochemical Indices of Juvenile Coreius guichenoti

ZHU Tingbing1, LI Fei1,2, WU Xingbing1, ZHU Yongjiu1, GUO Wei1, YANG Deguo1*

[Abstract]    [Download]

15.Studies on the Embryonic Development of Rhinogobio ventralis

WU Xingbing1, GUO Wei1, ZHU Yongjiu1, YANG Deguo1*, ZHANG Min2

[Abstract]    [Download]

16.Ultrastructure of the Antennal Sensilla of Carabus casaleianus (Coleoptera: Carabidae)

QI Qin, RONG Fang, LI Wenbo, WU Yunhe, HAN Demin, FANG Jie*

[Abstract]    [Download]

18.Effects of Plant Cyanide on Food Selection of Cathaica (Pliocathaica) orithyia

LIU Haichun, YANG Dongmei, TAO Shuanglun, XIE Wenhua, LIANG Jing, LI Junnian*

[Abstract]    [Download]

19.Bait Station for Controlling Bark-stripping Damage by Red-bellied Squirrel

LI Panfeng1, GOU Xingzheng2, SHAO Gaohua2, CHEN Xuewu1, HAO Wenkai1, GUO Cong1*

[Abstract]    [Download]

20.Distribution and Grouping Size of Great Bustard Preceding Migration in Tacheng Basin

WANG Muyang1, XU Feng1, CHEN Qiang2, KUERBANJIANG Hanahati3, YANG Weikang1*, David BLANK1

[Abstract]    [Download]

22.The Diversity and Vertical Distribution of the Birds in Middle Gaoligong Mountain, Yunnan

LIANG Dan1, GAO Ge2, WANG Bin4, WANG Xinwen4, CHEN Yixin5, WU Xinran1, ZHAO Chao2, JIANG Demeng2, HAN Lianxian

[Abstract]    [Download]

23.Species Composition and Diversity of Fish in the Middle and Lower Reaches of Lijiang River

DING Yang1, WU Zhiqiang1,2*, HUANG Liangliang1, ZHU Zhaojun1, FENG Wenli1, SHI Ruidan1

[Abstract]    [Download]

25.A Review of Different Types of Animal Camouflage

XIAO Fanrong1, YANG Canchao1, SHI Haitao1,2*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3