Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1987年第6卷第2期

2.

LI Qingkui, ZHANG Runsheng, QIU Zhaozhi

[Abstract]    [Download]

3.

LIU Guozhang, HE Lin

[Abstract]    [Download]

4.

CHEN Hanbin

[Abstract]    [Download]

5.

LI Weixian

[Abstract]    [Download]

6.

CHEN Shouzhong

[Abstract]    [Download]

7.

CHEN Deniu, GAO Jiaxiang

[Abstract]    [Download]

8.

ZHONG Yuanhui1, QIU Jiangping2

[Abstract]    [Download]

9.

DING Ruihua

[Abstract]    [Download]

10.

LIU Huanjin, SU Hualong, SHEN Shouyi, LU Xin

[Abstract]    [Download]

11.

LAI Conglong

[Abstract]    [Download]

12.

WANG Shie

[Abstract]    [Download]

13.

GU Xinghe

[Abstract]    [Download]

14.

YU Zhiwei

[Abstract]    [Download]

15.

LI Guiyuan, ZHANG Qingmao

[Abstract]    [Download]

16.

FANG Qiangdong

[Abstract]    [Download]

17.

QIU Mingjiang1, GUO Juting2, REN Junrang3

[Abstract]    [Download]

18.

CHEN Jun

[Abstract]    [Download]

19.

PENG Jitai

[Abstract]    [Download]

20.

YANG Baihua, YE Chunfang, HUANG Guowei, BAO Chuanyao, HUANG Luozhang

[Abstract]    [Download]

21.

XU Xiaojia

[Abstract]    [Download]

22.

CHEN Zhaoping

[Abstract]    [Download]

23.

ZHANG Chuanbin, GAO Xunkun, GU Shujun, LIU Guorong

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3