Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2015年第34卷第2期

4.Response to the Conspecific Chewing Sounds in Rhinolophus ferrumequinum

XU Fei, LONG Zhenyu, RAN Xin, ZHAO Xue, QIU Fuyuan, JIANG Tinglei, FENG Jiang*

[Abstract]    [Download]

5.First Foraging of Cynopterus sphinx on Novel Food

YANG Jian1, ZHOU Shanyi2, GONG Yanyan1, HONG Tiyu1, ZHANG Guangliang1, TAN Liangjing1, CHEN Yi1, CHEN Bocheng3,

[Abstract]    [Download]

6.The Diet of Eremias multiocellata in Erdos, China

LIU Rui, BI Junhuai*, FU Mingxia, CHEN Shaoyong

[Abstract]    [Download]

7.Establishment of Hepatitis B Virus Chronic Infection Mouse Model Induced by HBV cccDNA

YAN Lei1, ZHAO Tingting1, WANG Huijuan1, LI Xiaosong2, HUANG Ailong2, TAN Yi1, LAI Guoqi1*

[Abstract]    [Download]

9.New Record and Sexual Dimorphism of Harpiocephalus harpia in Guangxi and Jiangxi, China

CHEN Bocheng1, YU Wenhua1, WU Yi1*, LI Feng1, XU Zhongxian1, ZHANG Qiuping1, Masashi HARADA2, Masaharu MOTOKAWA3

[Abstract]    [Download]

12.Checklist of Butterflies in Gansu Province

SONG Sen, DA Xinwei, LUO Shuang

[Abstract]    [Download]

13.Diversity of Ectoparasites on Eothenomys miletus in Mountainous Areas of Southwest Sichuan

YANG Pengbiao1, SONG Wenyu2,3*, SHE Huiyuan1, WU Xuesen1, JIANG Ping1, ZOU Yunji2, HOU Peng2, GUO Xianguo2,3

[Abstract]    [Download]

15.Effects of Caffeic Acid on Liver Damage Induced by Chronic Aluminum Overload in Rats

HU Xinyue1, WANG Hong1, PAN Yongquan2, QI Yun3, JI Chaonan1, YANG Junqing1, HE Qin4*

[Abstract]    [Download]

17.Rapid Detection for Outer Membrane Porin Protein N Gene of Edwardsiella ictaluri by PCR

PAN Yanle1,2, WANG Kaiyu1,2*, YANG Jie4, YANG Lei1,2, JI Lili1,2, GENG Yi1,2, CHEN Defang3

[Abstract]    [Download]

20.Spring Habitat Use by Platalea minor in Taipa Coloane Cotai, Macao

DING Zhifeng, LIANG Jianchao, FENG Yongjun, HU Huijian*

[Abstract]    [Download]

22.Avifauna and Distribution of Hualong Mountain National Nature Reserve

CHEN Qing1, WANG Weidong1, LONG Daxue1, GUO Junfeng2, LI Yang2, SONG Yaoqiang1, HUO Zhiping2, YU Xiaoping2*

[Abstract]    [Download]

25.The Impact of Retroposons on Primate Genome Structure

LI Hongyu, ZHENG Xin, LONG Min, ZHANG Tian, ZHANG Jichun, LI Jing*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3