Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1991年第10卷第4期

3.Acid Phosphatase in Leishmania donovani

LI Guo-ru, WU Yuan-xiang

[Abstract]    [Download]

6.Anthropophilic Habits, Life Cycle and Hibernation of Sergentomyia barraudi in Yibin Prefecture, Sichuan

XIANG Bang-cheng1, WEN Xin-min1, YAN Jin-chuan1, LENG Yan-jia2, TANG Zhong-wen3

[Abstract]    [Download]

12.New Record of Uncinaria longespiculum in Sichuan

WANG Tian-shun1, LI Zhi-yong1, TAO Si-xiang2

[Abstract]    [Download]

14.Medicinal Insects in Sichuan

DENG Zheng-ji, CHENG Di-yun

[Abstract]    [Download]

15.Impact of External Parasites to Anopheles Mosquitoes

LAN Yan-hua, WEI Hong-yu, WU Yong-fang, LEI Xin-tian, WANG Hao

[Abstract]    [Download]

17.Calypterate Flies from Mianyang City, Sichuan

TANG Zhong-qiu1, LIU Han-jun1, GU Hai-quan2, LI Guang-mu3

[Abstract]    [Download]

21.A New Record of Bird in Shaanxi Province

WANG Zhong-yu, ZHANG Hong-jie, HAN Yao-ping

[Abstract]    [Download]

22.Migration of Accipiter virgatus in Qingdao City, Shandong Province

WANG Xi-ming, LIU Dai-ji, WANG Yuan-liang, XIN Mei-yun

[Abstract]    [Download]

23.Breeding Habits of Parus major

ZHU Xian-en, YU Run-qiu

[Abstract]    [Download]

24.Breeding Habits of Dendronanthus indicus

CHEN Yu-quan, ZHANG Zhi-ling, ZHAO Tao

[Abstract]    [Download]

27.Determination of Eight Blood Normal Values of Selenarctos thibetanus

HE Yong-jian1, LUO Yong-huang1, WU Da-qiang1, WANG Jian1, YANG Shi-kui2, CHEN Hong2, KONG Ling-lu2, YANG Zhi-yong2

[Abstract]    [Download]

28.Artificial Reproduction of Selenarctos thibetanus

YANG Ying, YU Gang, LI Zong-chang

[Abstract]    [Download]

29.Oestrus Behavior of Female Giant Panda

HUANG Xiang-ming, YE Zhi-yong

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2023 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3