Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>1992年第11卷第1期

4.Reproduction habit of Lycosa sinensis

TIAN Jin-liang, QIAO Fu

[Abstract]    [Download]

6.Notes on reproduction of Certhia famliaris

WANG Jian-ping, ZHANG Jun

[Abstract]    [Download]

9.Protozoa in North Hot Spring of Chongqing

SU Liang-dong, XIE Shi-guang, ZHOU Qi-gui

[Abstract]    [Download]

13.Butterflies in Mt. Jinfu, Sichuan

WAN Ji-yang, HOU Jiang, HU Yu-juan

[Abstract]    [Download]

18.Calyptrate Flies in Deyang Region, Sichuan

YU Jian-kang, LIU Tian-qin,CHEN Hang-duo

[Abstract]    [Download]

19.Toxic Effect of Several Mixture of Aureomycin and Mirex to 5 Common Termites

GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, FA Shu-xiang, HOU Yu-ming

[Abstract]    [Download]

20.Survey of the Rat in House in Zunyi Region, Guizhou Province

YANG Zau-xue, YE Zi-qiu,XIE Xi-ming, LV,Chang-zhi, KUANG Zhi-yong

[Abstract]    [Download]

21.Charateristies, Age, Growth and Development of Sexual Gland of Hemiiculter leucisculus

YANG Ze-jun1, HE Xiao-hong1, LAI Cao-wen1, DEN Qi-xiang2

[Abstract]    [Download]

23.New Family Record of Mamal-Molossidae in Sichuan

WU Yi1, HU Jin-zhu1,HOU Wan-ru2

[Abstract]    [Download]

27.Artificial Cultivation of Alligator sinensis

ZHANG Zheng-dong, ZHAO Yao-zong, WANG Cao-ling, WANG Ren-ping, SAO min

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3