Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 1000-7083
          CN 51-1193/Q
Director:Sichuan Association for Science and Technology
Sponsored by:Sichuan Society of Zoologists; Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation; Sichuan Association of Wildlife Conservation; Sichuan University
Address:College of Life Sciences, Sichuan University, No.29, Wangjiang Road, Chengdu, Sichuan Province, 610064, China
Tel:+86-28-85410485
Fax:+86-28-85410485
Email:scdwzz@vip.163.com & scdwzz001@163.com

Home>Archive>2013年第32卷第4期

1.Comparison of Microsatellites between the Genomes of Tetranychus urticae and Ixodes scapularis

WANG Zili#, HUANG Jie#, DU Lianming, LI Wujiao, YUE Bisong, ZHANG Xiuyue*

[Abstract]    [Download]

5.Influence of Leptin to Somatic Cell Nuclear Transfer in Shanbei White Cashmere Goat

YU Honghao1,2, YAN Hailong1,2, ZHOU Li1,2, JING Xiaoqi1,2, HU Junhe1,2, FENG Ping1,2, QU Lei1,2*

[Abstract]    [Download]

6.Effect of Mild and Sever Food Restriction on Body Mass and Thermogenesis in Eothenomys miletus

YANG Shengchang, ZHU Wanlong, ZHENG Jia, ZHANG Di, MU Yuan, WANG Zhengkun*

[Abstract]    [Download]

8.Time Budget and Activity Rhythm of Captive Chinese Monal Lophophorus lhuysii in Breeding Season

ZHONG Xue1#, DOU Liang1#, YANG Benqing2, DENG Chunguo2, MA Hong2, LI Guiren2, RAN Jianghong1*

[Abstract]    [Download]

10.Embryonic Development of Percocypris pingi

WANG Yongming, YUE Xingjian*

[Abstract]    [Download]

11.Observation of Rana nigromaculata Embryo Development

 YU Yehui, ZHANG Shouchun*, LIU Chao

[Abstract]    [Download]

16.Toxic Effects of Beta Cypermethrin on Bufo gargarizans Tadpoles

HUANG Xiuping, JIANG Yun, GENG Baorong*

[Abstract]    [Download]

20. Diagnosis and Treatment of Stomatitis of Captive Sharp-snouted Pit Vipers (Deinagkistrodon acutus)

WANg Deqing1, HUANG Feng2, 3, HUANG Tian2, 3, HUANG Song1, 2, 3*

[Abstract]    [Download]

21.Sequence Analysis of Histone Deacetylase Genes in Mouse

WU Fengrui1,2, DING Biao1,2, LIU Yong1,2, LI Wenyong1,2*

[Abstract]    [Download]

23.Comparative Study of HFJ Rats with Wistar Rats on the Animal Models for Atherosclerosis Disease

LIAN Weiguang, ZHENG Long, YOU Hongyu, LIU Jianmin, ZHANG Dongming, LIU Fuying, WANG Junxia*

[Abstract]    [Download]

24.Immune Response of BALB/C Mice Induced by Ipr1/PPE68 Recombinant BCG

ZHANG Zhuangmiao1,2, YANG Chun1,2*, XU Lei1,2, HE Yonglin1,2, WANG Jingxian1,2, DONG Zhiling1,2, YAN

[Abstract]    [Download]

25. Protective Effect of Chitosanoligosaccharide Against Acute Renal Failure and Change of Hemorheology

WANG Shunrong1, TANG Hua1, CHEN Rong1, ZHANG Chunmei1, LIU Qi2, LI Zhuhua1*

[Abstract]    [Download]

26.Targeted Therapy of Expression Vector Containing AFP Regulation Sequence in Hepatoma Model

ZHANG Huanling, HOU Jie, WANG Junxia, YOU Hongyu, ZHENG Long, LIAN Weiguang, LIU Shufeng*

[Abstract]    [Download]

28.Avifauna of Qingshan Nature Reserve in Inner Mongolia

HU Lei1, NING Junyong1, ZHANG Fujun2, TONG Chengjun2, WANG Jun2, ZHANG Mingdong2, BAO Weidong1*

[Abstract]    [Download]

29.Bird Diversity and Bird Strike Risk at Hefei Xinqiao International Airport

ZHOU Lulu1, ZHOU Lizhi1*, WAN Zhengyun2, XUE Weiwei2, LI Chunlin1, XU Renxin1

[Abstract]    [Download]

30.Nesting Records of Three Bird Species in Southeastern Junggar Basin of Xinjiang, China

XU Feng1, LIAO Haohong 1,2, XU Wenxuan1, XIA Canjun1, David BLANK1, LIU Wei3, YANG Weikang1*

[Abstract]    [Download]

32.Methods for Habitat Use of Animal

TANG Jia1, LI Depin1, XU Huailiang2, XIAO Wen1*

[Abstract]    [Download]

CopyRight©2022 Editorial Office of Sichuan Journal of Zoology 蜀ICP备08107403号-3